Service Review

  Booking ID:           

  วันที่นัดหมายเพื่อใช้บริการทีม:

  เวลาที่นัดหมายเพื่อใช้บริการทีม :

  Name – Surname:

  E-mail:                   

  Overall Rating (5 excellent … 1 Poor):
  1. การให้คำปรึกษาทีมสามารถเข้าใจได้ง่าย
  2. การให้คำปรึกษาของทีมมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการวางแผนส่งผลต่อทรัพย์สินครอบครัวของลูกค้า
  3. ทีมให้บริการแก่ท่านตรงตามเวลาที่นัดหมาย

  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)